Ouders en
Inspectie

Intakeprocedure kinderdagverblijf

Wanneer uw kind geplaatst is op ons kinderdagverblijf (na de inschrijving en rondleiding) worden u, de ouders/verzorgers, van te voren uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het algemeen beleid van ons kinderdagverblijf. Er worden praktische afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen. Het wennen is altijd als de feitelijke opvang (start van het contract) begint. Houd hier rekening mee dat de eerste week /weken u of uw partner nog beschikbaar bent/is.

Het belangrijkste is dat de kinderen en ouders zich welkom voelen op het kinderdagverblijf en er genoeg ruimte is om afscheid te nemen en informatie te krijgen van elkaar. Voor de ouders is er koffie en thee, u kunt even rustig op de groep gaan zitten, nog een boekje lezen of een spelletje doen voordat u afscheid neemt. Als u aangeeft weg te willen gaan, nemen we samen afscheid. Hoe dit gaat is afhankelijk van uw kind.

Mentorschap

Elk kind krijgt een mentor toegewezen die direct betrokken is bij het kind. Er is periodiek overleg tussen mentor en ouder. Zo is er jaarlijks het zgn. 10 minutengesprek. Daarnaast een 3 maandengesprek met de ouder indien ouder dit wil. Dit gesprek wordt ingezet indien er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden. De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega’s of bijv. de school. Taken: 1) contactpersoon 2) volgt de individuele ontwikkeling van het kind en registreert dit. De ouders worden schriftelijk geïnformeerd wie de mentor is. De ouder krijgt voor de overdracht naar school of BSO de informatie mee over de ontwikkeling van het kind.

Wenperiode

De wenperiode bestaat uit max. 4 dagen (op de dagen die u gaat afnemen waarbij uw kind dagelijks langer op de groep kan blijven. Hierdoor krijgen de kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers langzaam de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en aan elkaar. U heeft een wencoach, een vast persoon op het kinderdagverblijf die uw vragen kan beantwoorden.

  • Bij de 1ste wendag van 10.00 tot 11.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 2de wendag van 10.00 tot 11.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 3de wendag van 10.00 tot 12.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 4 de wendag van 10.00 tot 15.30 uur zonder ouder.


Na het wennen

Zes weken na het intakegesprek is er een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het wennen is verlopen voor het kind en ouders op het kinderdagverblijf. De gesprekken zijn vooral gericht op het welbevinden van het kind en op u, de ouder.

Groeiboek

Elk kind krijgt een groeiboek. Hierin wordt door de pedagogisch medewerkers regelmatig geschreven over wat het kind leuk vindt, doet en met welke vriendjes het speelt. Ook worden er foto`s en werkjes van het kind in verzameld. Het groeiboek volgt het kind gedurende de periode dat het op het kindercentrum is en wordt meegegeven aan de ouders.

Overdracht

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd heeft. Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Voor de baby’s wordt praktische informatie zoals eten, drinken en slapen genoteerd. Daarnaast geeft de pedagogisch medewerker aan hoe de dag op het kinderdagverblijf verlopen is. Bij de peuters ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van het kind en minder op de verzorging tenzij er bijzonderheden zijn. Pedagogisch medewerkers moeten goed geïnformeerd zijn over de kinderen, de kinderen goed kennen en in grote lijnen dezelfde benadering hebben zoals in het pedagogisch beleid is afgesproken. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd aan ons stellen. We willen u graag informeren.

Ondersteuning bij inzet van een beroepskracht en afwijking PKR

Openingstijden van 08:00 – 18:00 uur bij onze locatie in Amsterdam-West.
En van 8.00 – 18.00 bij onze locatie in Amsterdam-Zuid.

Afwijken doen we van 8:00- 8:30 uur indien we o.b.v. www.1ratio.nl meer kinderen hebben dan toegestaan voor aantal pw’ers. Er is dan een tweede volwassene met of zonder kwalificatie aanwezig. Ervaring leert –we houden een presentie bij- dat ouders tussen 08:30 – 09:30 komen en dan is de tweede beroepskracht aanwezig. In de pauzetijden wijken we af voor 1,5 uur indien er meer kinderen zijn dan 2 pw’ers volgens 1ratio mogen. Er gaat altijd maar 1 pw’er pauzeren. Van 17:-00- 18:00 uur wijken we af. Afspraak met de pw’er is dat als er van die groep 3 of meer baby’s zijn van 0-1,5 jaar de tussendienst blijft totdat dit afgenomen is tot 2 baby’s.

Aanvraag extra opvang
Het kan voorkomen dat u onverwacht opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. U vraagt extra opvang aan met een formulier. Afhankelijk van de PKr (pedagogisch medewerker – kindratio) zullen we uw verzoek beoordelen. U ontvangt dan een schriftelijke bericht of het kan of niet. Deze dagen zullen dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.

Dagen ruilen

Incidenteel (met een maximum van 3 x per jaar) is het mogelijk om een dag aan opvang te ruilen dit ook weer alleen op voorwaarde dat de Pkr niet overschreden wordt. Voorbeeld: u neemt contractueel een dag af maar die week wilt u liever een andere dag. Dan geeft u minimaal 1 week van te voren dit aan ons door zodat we kunnen kijken of het kan. Ruilen kan alleen in dezelfde maand. U hoeft hier geen formulier voor te ondertekenen.

Nieuwsbrief en ouderavond

Er komt per kwartaal een nieuwsbrief met informatie over kinderdagverblijf KNUS THUYS. Jaarlijks is er een opvoedthema avond.

Observatie

De kinderen worden ten minste twee keer per jaar op het kinderdagverblijf geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Inspectie

Kinderdagverblijf KNUS THUYS voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD of het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

Klik hier voor Knus Thuys West en hier voor Knus Thuys Zuid voor het meest recente inspectierapport.

Geschillencommissie

Indien u als ouder een klacht heeft kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt met uw vraag of opmerking de pedagogische medewerker informeren of de directie. Er zijn klachtenformulieren.

Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of een bindende uitspraak door de Geschillencommissie.

Het klachtenreglement kan worden opgevraagd bij de klachtenfunctionaris.

We zijn ook aangesloten bij de geschillencommissie, de klachtenorganisatie voor de kinderopvang.

Adresgegevens
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bel: 070 310 53 10.